Till innehållet

Analys och strategi

Beroende på hur länge din organisation jobbat med beslutsstöd och hur långt ni kommit kan vi hjälpa och stötta er med olika tjänster. Alltid anpassade efter just din verksamhet.

Nulägesanalys 

Det första steget för att börja arbeta med beslutsstöd kan vara genom att analysera nuläget. En nulägesanalys klargör, på ett strukturerat sätt, hur dagens förutsättningar för ett effektivt beslutsstöd ser ut i en organisation samt vilka problem och möjligheter som finns. 

Mognadsanalys 

Med hjälp av en mognadsanalys dyker vi djupare in i organisationens olika delar för att belysa dess mognad inom beslutstöd. Syftet med kartläggningen är att hjälpa organisationen att få en uppfattning om kvalitet och status på nuvarande situation. Resultatet av kartläggningen kan bland annat användas för att prioritera förbättringsområden. 

Beslutsstödsstrategi 

Att ta fram en gemensam strategi för hur beslutsstöd ska användas, utvecklas och förvaltas i en organisation är en bra början när man önskar ta nästa steg i beslutsstödsarbetet. En utförd nuläges- och mognadsanalys kan ge en bra grund för ett framgångsrikt strategiarbete. Den framtagna beslutstödsstrategin kan sedan bli en ledstjärna och karta att följa för alla som arbetar med beslutsstöd.  

Målstyrning 

För att kunna fatta rätt beslut krävs inte bara rätt dataunderlag utan även att organisationen har tydliga mål och vet hur dessa ska följas upp. Vi kan hjälpa er i hela målstyrningsprocessen från måldefinition och nedbrytning av mål till val av styrmodell och uppföljning. När man jobbar med målstyrning och målnedbrytning i en organisation kan man få alla anställda att tillsammans aktivt arbeta i en gemensam riktning.